Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
2021. évi adóztatásban történő változások

Tisztelt Ügyfeleink!

  1. adóévre vonatkozó jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Változások a Helyi iparűzési adóban

  1. január 1-től a helyi iparűzési adóbevallásokat – ideértve az adóbevallás kijavítását és önellenőrzéssel való helyesbítését – kizárólag az állami adó-és vámhatósághoz lehet benyújtani elektronikus úton (ÁNYK-n keresztül). A bevallások tehát 2021-től az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nem nyújthatók be, az űrlapok nem lesznek elérhetőek!

Papíralapon kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó teljesítheti az önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóbevallási nyomtatványát, tekintve, hogy e  minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni.

  1. július 15-től megszűnt a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés (feltöltés), vagyis a vállalkozásoknak az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó összegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást sem kell benyújtaniuk.
  2. január 1-től megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési adó!

 

Adóelőleg csökkentési lehetőség a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1%.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be legkésőbb 2021. február 25-ig. A nyilatkozatot pedig az állami adó- és vámhatóság megküldi a székhely, és a vámhatóságnál nyilvántartott telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettség összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

 

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

A gépjárműadót 2021-től a NAV felé kell megfizetni!

A hatályos szabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 2021. január 1-től az adóhatósági jogkört az állami adóhatóság (NAV) látja el.

Ahogy eddig az önkormányzati adóhatóság, úgy a jövőben az állami adóhatóság is a közlekedési nyilvántartó hatóság adatszolgáltatása alapján állapítja majd meg az adót, az adózónak a NAV-hoz sem bejelentkezni, sem bevallást benyújtani nem kell majd.

  1. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a törvény 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el.

Így az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. (A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.)

  1. január 1-jét követően új mentességekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó-és vámhatóság.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. (Győrújbarát Község Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számlája 11737007-15366643-08970000)

 

  1. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettség határideje: 2021. április 15. lesz, a második féléves adó fizetési határideje pedig változatlanul szeptember 15.!

Győrújbarát, 2021. január 6.

Harmath Hajnalka sk. jegyző