Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
3/2019. (VIII. 08.) HVI HATÁROZAT – A JELÖLT- ÉS LISTAÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Győrújbarát Község jegyzője

 

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Tel: 96/543-651, fax: 96/355-044

e-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu

 

3/2019. (VIII. 08.) HVI HATÁROZAT – A JELÖLT- ÉS LISTAÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

 

Győrújbarát Község Önkormányzat

Helyi Választási Iroda Vezetőjének

3/2019. (VIII. 08.) számú határozata

 

Győrújbarát Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda Vezetője (a továbbiakban: HVI Vezető) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az egyéni választókerületi jelöltté és a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

I.

A HVI Vezetője megállapítja a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak megválasztásához az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások száma 57, Győrújbarát Község Önkormányzat polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 170.

A határozat közzétételre kerül Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.) valamint a www.gyorujbarat.hu honlapon.

A határozat ellen kifogást lehet benyújtani a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a Győrújbarát Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságához. A kifogást Győrújbarát Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon – azaz 2019. augusztus hó 11. napján 16,00 óráig – megérkezzen.

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban – személyesen, levélben (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.), telefaxon (96/355-044) vagy elektronikus levélben (jegyzo@gyorujbarat.hu) eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kifogás illetékmentes.

Indokolás:

A Ve. szerint az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Köztársasági elnök a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki, így az azt megelőző hatvanhatodik nap 2019. augusztus 08. napjára esik.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelölnek ajánlott.

  1. § (3) Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.  A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A központi névjegyzék adatai szerint Győrújbarát Község választópolgárainak száma 2019. augusztus 07-én 5650 fő volt.

A fentiek alapján a HVI vezetője a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A HVI Vezetőjének hatáskörét a Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapozta meg.

II.

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 47. §-án, 48. § (3) bekezdésén és 74. §-án, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 208-210. §‑án és a 212. §-án, a 307/P. § (1) bekezdésének b) pontján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének j) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Győrújbarát, 2019. augusztus hó 08. napján

 

Harmath Hajnalka

 

HVI Vezető