Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Civil Alap 2020” Pályázati felhívás

“Civil Alap 2020” Pályázati felhívásPályázati felhívás
„Civil Alap 2020”


Győrújbarát Község Önkormányzata 12/2020. (II. 13.) határozatával pályázatot hirdet a
településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő alapítványok,
egyesületek és egyházak részére (továbbiakban: civil szervezetek) vissza nem térítendő
pénzbeli önkormányzati támogatásra.


1. A pályázat címe és célja:
A pályázat címe: „Civil Alap 2020”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy
ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának
támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő
hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:
Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosultak meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult Győrújbarát község közigazgatási területén működő, ott
székhellyel rendelkező civil szervezet.

5. A pályázati adatlapon az alábbiakat kötelezően ki kell tölteni:
a) a támogatást kérő szervezet neve, székhelye
b) adószáma
c) bankszámlaszáma
d) képviselő adatai
e) az igényelt támogatás felhasználásának konkrét célja
f) az igényelt támogatás összege
g) a várható felhasználási idő
h) nyilatkozatok

i) az igénylő aláírása, dátum.

6. Az igényléshez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a non-profit szervezet bírósági bejegyzéséről a végzést, továbbá a 30 napnál nem
régebbi törvényszéki nyilvántartási igazolást
b) alapszabályt
c) előző évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót
d) nemleges adótartozói nyilatkozatot és igazolást – vagy a NAV nemleges
adótartozói bázisában történő feltüntetés igazolását, legkésőbb a támogatási
szerződés aláírásáig
e) a pályázati adatlap mellékletét képező nyilatkozatok mindegyikét, megfelelően
kitöltve.
f) részletes költségvetést.
Azon szervezetek esetében, amelyek már korábban is részesültek támogatásban, előző
években a dokumentumaikat már beadták, nyilatkoznak arról, hogy azokban változás
nem volt, a bírósági végzést és az alapszabályt ismételten már nem kötelező benyújtani.
A törvényszék által kiadott, 30 napnál nem régebbi, nyilvántartási igazolást azonban nem
lehet mellőzni.

7. Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény
benyújtója
a) megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá
b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
átlátható szervezetnek minősül;
d) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása és ezt legkésőbb a
támogatási szerződés aláírásáig hitelt érdemlően bizonyítja;
e) nem merülnek fel összeférhetetlenségi és kizáró okok a pályázónál vagy annak
ügyvezető vagy képviseleti szervénél.


8. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:
A pályázati forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendeletben „Civil Alap” címen meghatározott 9.000.000,-Ft, azaz
kilencmillió forint.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázatot 2020. március 4. 16:00 óráig kell postai úton vagy személyesen lezárt
borítékban a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságára (9081 Győrújbarát, Liszt
Ferenc utca 9.) benyújtani.
A borítékra rá kell írni: „Civil Alap 2020”.


10. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:
Formai hibák miatti hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázati anyag hiányos, azt
vissza kell adni a leendő pályázónak, hogy határidőre a hiányosságok pótlása mellett
ismételten benyújtsa azt. Formailag hiányos pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.

11. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről
történő értesítés módja és határideje:
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló
határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5
munkanapon belül írásban értesíti.

12. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Papp Gabriella aljegyző ad a +36 20/423-7243-
as telefonszámon, e-mailen (
aljegyzo@gyorujbarat.hu) vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben.

13. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái:
A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a
3.-8. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az Győrújbarát
Község Önkormányzata (
www.gyorujbarat.hu) honlapjáról, illetve beszerezhetők az
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságán.

1 sz. melléklet felhíváshoz – pályázati adatlap

3. sz. melléklet felhíváshoz – nyil köztart.ról

4. sz. melléklet felhíváshoz

5. sz. melléklet felhíváshoz

6. sz. melléklet felhíváshoz

7. sz. melléklet felhíváshoz – átláthatósági nyilatkozat

8. melléklet felhíváshoz – nyil rendezett mügyi kapcs