Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlattételi felhívás – Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére

Győrújbarát Község Önkormányzata

 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044

E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

Ügyiratszám: 123/346-1/2021.

 

Ajánlattételi felhívás

 

Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A Győrújbarát Község Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt gazdasági szereplőt, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban megnevezett feladatok elvégzésére a felhívásban és annak mellékleteiben foglalt feltételek szerint.

 

 1. Ajánlatkérő neve és címe

            Győrújbarát Község Önkormányzata

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Képviseli: Kóbor Attila (polgármester)

Kapcsolattartó: Harmath Hajnalka (jegyző)

Telefon: +36 (96) 543-651

e-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu

 

 1. A feladat tárgya, mennyisége:

Informatikai eszközök átalánydíjas karbantartása. Átalánydíjas telefonos, távfelügyeleti, és személyes felhasználó támogatás különös tekintettel az Önkormányzati ASP rendszer tekintetében. Rendszergazdai teendők teljeskörű ellátása, rendszerhiba esetén maximum 4-órán belüli munkakezdéssel. Külön megjelölt intézmények esetében kizárólag rendelkezésreállás biztosításával, rendszerhiba esetén maximum 4-órán belüli munkakezdéssel a felmerülő munkák egyedi díjazásával. Települési weblap átalánydíjas frissítése elektronikusan megküldött tartalommal.

 

 1. A feladat tartalma:

 

Informatikai eszközök átalánydíjas karbantartása. Átalánydíjas telefonos, távfelügyeleti, és személyes felhasználó támogatás különös tekintettel az Önkormányzati ASP rendszer tekintetében. Rendszergazdai teendők teljeskörű ellátása.:

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal (átalánydíj)

 • 1db Microsoft Windows 2016 Essentials
 • 17db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • 8db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.

 

kizárólag rendelkezésreállás biztosításával, és a felmerülő munkák egyedi díjazásával:

 

Győrújbarát Község Önkormányzata (rendelkezésre állás)

 • 4db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • 6db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.

 

Győrújbaráti Pitypang Óvoda, és Konyha (rendelkezésre állás)

 • 2db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • 5db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.

 

Baráti bölcsőde (rendelkezésre állás)

 • 1db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • Hálózati aktív eszközök, Személyi lézernyomtató.

 

Egészségház (rendelkezésre állás)

 • Hálózati aktív eszközök.

 

Települési weblap átalánydíjas frissítése elektronikusan megküldött tartalommal.

Települési weboldal frissítése (átalánydíj)

 • Havi maximum 20db elektronikus úton megküldött cikk, dokumentum, vagy egyéb információ feltöltése, megjelentetése a települési weboldalon maximum a megküldéstől számított 1 munkanapon belül.

 

 1. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

            Jelen ajánlatkérés nyertesével megkötött szerződés az aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartalomra érvényes.

 

 1. A teljesítés helye

A megrendelő által megjelölt helyszíneken, Győrújbarát Község közigazgatási területén belül.

 

 

 1. Pénzügyi ellenszolgáltatásainak forrása és feltételei:

Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő az éves költségvetésébe tervezi.

 

Az ellenszolgáltatás havi rendszerességgel a nyertes ajánlattevő által a költségviselők részére benyújtott teljesítésigazolások alapján kiállított számlák szerint átutalással kerül kiegyenlítésre, a számlák kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

 

A számlázás módja: a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés alapján havi rendszerességgel jogosult számlát benyújtani.

 

 1. Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:

Részajánlat, valamint többváltozatú ajánlat tételének lehetősége kizárt.

 

 1. Alkalmassági követelmények

9.1       Szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik összesen legalább 1db a pályázatban kiírt átalánydíjas informatikai rendszerüzemeltetési, rendszergazdai referenciával jelen ajánlatot megelőzően 2 év folyamatos Önkormányzatnál vagy Polgármesteri Hivatalnál egy helyszínen legalább 15 db számítógépből, és szerverből álló hálózat tekintetében. (minimum 15 db kliensgépes hálózat legalább 1db Microsoft alapú szerverrel), folyamatos rendszerüzemeltetési, és felhasználói támogatással az Önkormányzati ASP szakrendszereket, valamint keretrendszert érintően.

9.2       Pénzügyi szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 15 millió Forintot, továbbá ezen időszak alatt egyetlen évben sem volt vállalkozási eredménye negatív.

 1. Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

 

 1. Hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

 1. Ajánlattételi határidő
 2. február 03. 12:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának címe

            Győrújbarát Község Önkormányzata

            9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

 

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban elektronikus úton a jegyzo@gyorujbarat.hu e-mail címre (aláírva, pecsételve, pdf., vagy egyéb nem szerkeszthető formátumban), vagy postai úton bekötve vagy fűzve, folyamatos oldalszámozással (az üres oldalakat nem kell számozni) ellátva, zárt borítékban vagy dobozban kell megküldeni, vagy személyesen eljuttatni. Az eredeti példány fedőlapján fel kell tüntetni az „Eredeti” feliratot. Az ajánlatnak a fedőlapot követően az alábbi rendszer szerint kell felépülnie:

 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal kiegészítve).

Felolvasólap.

Az alkalmasság megítéléséhez benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok.

Az ajánlattevő által benyújtandó egyéb dokumentumok.

Az ajánlatokat az egységes külső csomagoláson belül egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekbe kötve vagy fűzve kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:

Ajánlattétel

Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére

 

„Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel.”

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának megszüntetése, a kézbesítés elkésettsége, stb.) az Ajánlattevők viselik.

 

 1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

Helye:          Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Ideje:            2021. február 03. 14:00

Az ajánlatok bontásán az ajánlattevők jelen lehetnek.

 

 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. május 3.

 

 1. Az ajánlat nyelve

Az ajánlattétel nyelve magyar.

 

 1. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 120 nap.

 

 1. 19. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Jelen felhívás mellékletei, alkalmassági nyilatkozatok.

 

 1. Egyéb követelmény

20.1      Közös ajánlattételre nincs lehetőség.

 

20.2     Az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlatot aláíró, az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának egyszerű másolatát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban, amennyiben nem cégként működik, akkor az aláírási címpéldányt teljes bizonyító erejű magánokiratban, két tanú által aláírva, eredeti példányban is benyújtható. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.

 

 1. Az eljárásban lehet-e tárgyalni?

Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

 

 1. Kiegészítő tájékoztatás:

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

 

Kapcsolattartó: Harmath Hajnalka (jegyző)

Telefon: +36 (96) 543-651

e-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu

 

 1. Részletes szerződési feltételek:

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közt a szerződés az ajánlattételi felhívás, annak mellékletei és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

 

 1. Eredményhirdetés:

Az Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárás keretében nyilvános eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket a döntés meghozatalától számított 3 napon belül írásban értesíti.

 

 1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

 

 1. január 25.

 

Kelt: Győrújbarát, 2020. január 25.

 

 

Harmath Hajnalka   Kóbor Attila
jegyző polgármester

 

 

Mellékletek:

 

1. sz.melléklet Felolvasólap
2. sz.melléklet Nyilatkozat a referenciákról
3. sz.melléklet A pénzügyi-gazdasági alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozat
4. sz.melléklet Feladat meghatározás
 1. sz melléklet

 

FELOLVASÓLAP

 

Ajánlattétel tárgya: Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötése

 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Belföldi adószáma:  
Bankszámlaszáma:  
Képviselő neve:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon/mobil száma:  
Ajánlattevő/Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Árajánlat:

 

Megnevezés Nettó egységár

(HUF)

Mennyiség (hónap) *Bruttó ár összesen

(HUF+ÁFA)

1. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal (átalánydíj)   1 hónap  
2. Győrújbarát Község Önkormányzata (rendelkezésre állás)   1 hónap  
3. Győrújbaráti Pitypang Óvoda, és Konyha (rendelkezésre állás)   1 hónap  
4. Baráti bölcsőde (rendelkezésre állás)   1 hónap  
5. Települési weboldal frissítése (átalánydíj)   1 hónap  
6. Egészségház (rendelkezésre állás)   1 hónap  
Rendelkezésre állás esetén rezsi óradíj   1 óra  
Rendelkezésre állás esetén kiszállási díj   1 alkalom  

*Bruttó ár összesen = (Nettó egységár X Mennyiség) + Mindenkor hatályos ÁFA

 

Kelt: 2021. év ……………………. hónap …. napján

 

(cégszerű aláírás)

 

 1. sz. melléklet

 

Nyilatkozat a referenciákról

 

Alulírott ……………………….. (név), mint a(z) ……………………….. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője A Győrújbarát Község Önkormányzata által „Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére” kiírt pályázattal kapcsolatban. kijelentem, hogy a(z) ……………………….. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően referencia munkái a következők voltak:

 

Sor-szám Referencia megnevezése, rövid leírása. A szerződést kötő másik fél megnevezése A teljesítés

időpontja (év)

nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt  (igen/nem)
1. Rendszerüzemeltetés xxdb számítógéppel rendelkező xx Polgármesteri Hivatalban
2. Önkormányzati ASP keretrendszert használó felhasználók támogatása az xx Polgármesteri Hivatalban
3. Önkormányzati ASP keretrendszert használó felhasználók támogatása az xx Polgármesteri Hivatalban
4. Önkormányzati ASP keretrendszert használó felhasználók támogatása az xx Polgármesteri Hivatalban

Dátum: ………………………..

(cégszerű aláírás)

 

Amennyiben referenciaigazolást csatol ajánlattevő, ezt követően kérjük csatolni.

 

 

 1. sz. melléklet

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság megállapításához szükséges nyilatkozat

 

A Győrújbarát Község Önkormányzata által „Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére” kiírt pályázattal kapcsolatban.

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő, (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és szakmai leírás gondos áttekintése után, a beszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, kijelentem hogy,

 

nettó …………….ezer forint

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

(cégszerű aláírás)

 

 

 1. sz. melléklet

FELADAT MEGHATÁROZÁS

(SZAKMAI LEÍRÁS)

 

A Győrújbarát Község Önkormányzata által „Informatikai rendszerüzemeltetési szerződés megkötésére” kiírt pályázattal kapcsolatban.

 

Ajánlatkérő az alábbi feladatok ellátására kér ajánlatot az ajánlattevőktől:

 

Informatikai eszközök átalánydíjas karbantartása. Átalánydíjas telefonos, távfelügyeleti, és személyes felhasználó támogatás különös tekintettel az Önkormányzati ASP rendszer tekintetében. Rendszergazdai teendők teljeskörű ellátása.:

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal (átalánydíj)

 • 1db Microsoft Windows 2016 Essentials szerver
 • 17db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • 8db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.
  • A hivatal teljes informatikai rendszerének teljeskörű rendszergazdai feladatainak ellátása átalánydíjas formában. Az átalánydíj tartalmazza az esetlegesen szükségessé váló kiszállási díjakat, a munkadíjakat időbeni, és mennyiségi megkötés nélkül, valamint tartalmazza a rendelkezésre állás díját is. A feladatellátás tekintetében az informatikai rendszer rendeltetésszerű használatát bármilyen szinten érintő rendszerhiba esetén a bejelentést követően legkésőbb 4-órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni! Telefonon érkező felhasználói segítségkéréseket (Különösen az Önkormányzati ASP szakrendszerek, és keretrendszer tekintetében) lehetőség szerint telefonon, vagy távfelügyelet útján azonnal, de legkésőbb a kérést követő 4-órán belül teljesíteni kell.

 

kizárólag rendelkezésreállás biztosításával, és a felmerülő munkák eseti díjazásával:

Győrújbarát Község Önkormányzata (rendelkezésre állás)

 • 4db asztali számítógép konfiguráció, vegyes Microsoft Windows operációs rendszerekkel
 • 6db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.
  • Az Önkormányzat teljes informatikai rendszerének teljeskörű rendszergazdai feladatainak ellátása rezsi óradíjas formában. A rendelkezésre állási díj biztosítja, hogy a feladatellátás tekintetében az informatikai rendszer rendeltetésszerű használatát bármilyen szinten érintő rendszerhiba esetén a bejelentést követően legkésőbb 4-órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni! Telefonon érkező felhasználói segítségkéréseket (Különösen az Önkormányzati ASP szakrendszerek, és keretrendszer tekintetében) lehetőség szerint telefonon, vagy távfelügyelet útján azonnal, de legkésőbb a kérést követő 4-órán belül teljesíteni kell.

 

 

 

Győrújbaráti Pitypang Óvoda, és Konyha (rendelkezésre állás)

 • 2db asztali számítógép konfiguráció, Microsoft Windows 10 operációs rendszerrel
 • 5db Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, biztonsági mentés HW eszközei, Személyi lézernyomtatók.
  • A Győrújbaráti Pitypang Óvoda, és Konyha teljes informatikai rendszerének teljeskörű rendszergazdai feladatainak ellátása rezsi óradíjas formában. A rendelkezésre állási díj biztosítja, hogy a feladatellátás tekintetében az informatikai rendszer rendeltetésszerű használatát bármilyen szinten érintő rendszerhiba esetén a bejelentést követően legkésőbb 4-órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni! Telefonon érkező felhasználói segítségkéréseket (Különösen az Önkormányzati ASP szakrendszerek, és keretrendszer tekintetében) lehetőség szerint telefonon, vagy távfelügyelet útján azonnal, de legkésőbb a kérést követő 4-órán belül teljesíteni kell.

 

Baráti bölcsőde (rendelkezésre állás)

 • 1db asztali számítógép konfiguráció, Microsoft Windows operációs rendszerrel
 • Hálózati aktív eszközök, Személyi lézernyomtató.
  • A Baráti bölcsőde teljes informatikai rendszerének teljeskörű rendszergazdai feladatainak ellátása rezsi óradíjas formában. A rendelkezésre állási díj biztosítja, hogy a feladatellátás tekintetében az informatikai rendszer rendeltetésszerű használatát bármilyen szinten érintő rendszerhiba esetén a bejelentést követően legkésőbb 4-órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni! Telefonon érkező felhasználói segítségkéréseket (Különösen az Önkormányzati ASP szakrendszerek, és keretrendszer tekintetében) lehetőség szerint telefonon, vagy távfelügyelet útján azonnal, de legkésőbb a kérést követő 4-órán belül teljesíteni kell.

 

Egészségház (rendelkezésre állás)

 • Hálózati aktív eszközök.
  • A Győrújbaráti egészségház informatikai hálózatát felépítő aktív eszközeinek teljeskörű felügyelete rezsi óradíjas formában. Egy esetleges rendszerhiba esetén a bejelentést követően legkésőbb 4-órán belül a hibajavítást meg kell kezdeni! Telefonon érkező felhasználói segítségkéréseket lehetőség szerint telefonon, vagy távfelügyelet útján azonnal, de legkésőbb a kérést követő 4-órán belül teljesíteni kell. Amennyiben a hiba külső szolgáltató miatt áll fent kapcsolattartás a szolgáltatóval.

 

Települési weblap átalánydíjas frissítése elektronikusan megküldött tartalommal.

Települési weboldal frissítése (átalánydíj)

 • Havi maximum 20db elektronikus úton megküldött cikk, dokumentum, vagy egyéb információ feltöltése, megjelentetése a települési weboldalon maximum a megküldéstől számított 1 munkanapon belül. Telefonos értesítés esetén sürgős esetben a telefonhívást követően maximum 4-órán belül, de lehetőség szerint a telefonhívással egyidőben.

 

Dokumentum letöltése – doc formátum – : Ajánlattételi felhívás rendszergazda