Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlattételi felhívás – önkormányzati tulajdonban álló Győrújbarát 2989/55 hrsz-ú, 740 m2 nagyságú „ Kivett beépítetlen terület” Megnevezésű ingatlan értékesítésére

Győrújbarát Község Önkormányzata

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Telefon/ Fax.: +36 96 543-651

e-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

honlap: www. gyorujbarat.hu

_____________________________________________________________________________________

Ügyiratszám: ….-2/2019.

Üi.: Harmath Hajnalka

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

(Licittárgyalás) 

– önkormányzati tulajdonban álló Győrújbarát 2989/55 hrsz-ú, 740 m2 nagyságú „ Kivett beépítetlen terület” Megnevezésű ingatlan értékesítésére –

Győrújbarát Község Önkormányzata – a Képviselő-testület 138/2017. (IX. 12.) önkormányzati határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (licittárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

 1. Kiíró megnevezése, székhelye:

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Szalóki Géza polgármester) 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. Tel.: +36 96 543-651

Lebonyolító megnevezése:

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott lebonyolító szervezet.

 1. Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Győrújbarát 2989/55 hrsz-ú   740 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése.

 1. Az ingatlan adatai:

Győrújbarát, belterület:   Győrújbarát

Helyrajzi száma:              Győrújbarát 2989/55

Megnevezése:                   kivett beépítetlen terület

Területe:                           740 m2

Tulajdonos:                     Győrújbarát Község Önkormányzata

Tulajdoni hányad:           1/1

Tehermentes.

 1. Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint) összegű pályázati biztosítékot készpénzben befizet Győrújbarát Község Önkormányzata házipénztárába, és a befizetés tényét bevételi pénztárbizonylattal igazolja. A pályázati biztosíték összege az eljárás lefolytatása után valamennyi ajánlattevő részére visszafizetésre kerül, kivéve a nyertes ajánlattevőt, akinek esetében foglalóként beszámításra kerül a vételár összegébe. Nem jár vissza a biztosíték összege, amennyiben a szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a licittárgyalási felhívás feltételeinek elfogadására. Nyilatkoznia kell továbbá arra vonatkozóan is, hogy az ingatlant megtekintette, és mindezek ismeretében teszi meg ajánlatát.
 • Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.
 • Meg kell határozni az ajánlatban, hogy az ajánlat mely része üzleti titok (ennek hiányában az ajánlat nem tekinthető üzleti titoknak).
 • Annak meghatározását is tartalmaznia kell az ajánlatnak, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel (ennek hiányában korlátozás nélkül közölhetők az adatok).
 • Nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes licittárgyaláshoz (a nyilatkozat hiánya hozzájárulásnak tekintendő).
 1. A pályázat benyújtása:
  • Az ajánlattevők ajánlataikat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontig és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton nyújthatják be.
  • Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, valamint a pályázati felhívásban előírt nyilatkozatokat.
  • Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
  • Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 15 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.
  • Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:

– név (cégnév)

– lakóhely (székhely)

– olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot (ajánlatot) zárt borítékban, személyesen, vagy postai küldeményben 2019. 05. 03.  (péntek) 1200 óráig kell megküldeni Győrújbarát Község Önkormányzatához (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.) úgy, hogy ezen időpontig az ajánlatoknak meg kell érkezniük.

A borítékra rá kell írni:                      „Pályázat Győrújbarát, 2989/55 hrsz ingatlan vásárlására”.

 1. A pályázatok bontásának időpontja2019.05. 07. (kedd) 1000 órakor kerül sor a pályázatok bontására, Győrújbarát Község Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalban (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.), amelyen a kiíró, lebonyolító, az önkormányzat által meghívott személyek és az ajánlattevők lehetnek jelen. A bontásról jegyzőkönyv készül.
 2. A licittárgyalás lebonyolítása: 2019.május 07. (kedd)  1010 órakor, több ajánlat benyújtása esetén együttes licittárgyalásra kerül sor. Az ajánlattétel helye: Győrújbarát Község Önkormányzata (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.) emeleti kis tárgyalóterem.

Egyfordulós licittárgyalás, az induló eladási ár (kikiáltási ár): 9.000.000,- Ft Bruttó (azaz Kilencmillió forint). Az ajánlattevők a licittárgyalás során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan (fenntartott ajánlat), vagy az Önkormányzat részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlattétel során a minimális licitlépcső: 100.000 Ft.

 1. A pályázat elbírálásának szempontja:

Amelyik ajánlat a legmagasabb ajánlati árat tartalmazza. A képviselő-testület soron következő ülésén dönt a pályázatokról.

 1. Szerződéskötés:

Szerződést a polgármester a képviselő-testület döntését követően 5 munkanapon belül köti meg, a szerződéskötés időpontjáról írásos értesítés kerül megküldésre a nyertes pályázónak.

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető. Információ:  Radics Tamás műszaki  ügyintéző: Tel.: 06 96 543-651.

Győrújbarát, 2019. március 13.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Szalóki Géza sk.

Polgármester