Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Civil Alap 2022

Pályázati felhívás

„Civil Alap 2022”

 

Győrújbarát Község Önkormányzata 17/2022. (II.10.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő alapítványok, egyesületek és egyházak részére (továbbiakban: civil szervezetek) vissza nem térítendő pénzbeli önkormányzati támogatásra.

 

 1. Apályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil Alap 2022”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

 

 1. Támogató megnevezése:

Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

 

 1. Atámogatás jellege:nyílt pályázat

 

 1. Apályázat benyújtására jogosultak meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult Győrújbarát közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezet.

 

 1. A pályázati adatlapon az alábbiakat kötelezően ki kell tölteni:
 2. a támogatást kérő szervezet neve, székhelye
 3. adószáma
 4. bankszámlaszáma
 5. képviselő adatai
 6. az igényelt támogatás felhasználásának konkrét célja
 7. az igényelt támogatás összege
 8. a várható felhasználási idő
 9. nyilatkozatok
 10. az igénylő aláírása, dátum.

 

 1. Az igényléshez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 2. a non-profit szervezet bírósági bejegyzésről a végzést továbbá a 30 napnál nem régebbi törvényszéki nyilvántartási igazolást
 3. alapszabályt
 4. előző évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót
 5. nemleges adótartozói nyilatkozatot és igazolást – vagy a NAV nemleges adótartozói bázisában történő feltüntetés igazolását, legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig
 6. a pályázati adatlap mellékletét képező nyilatkozatok mindegyikét, megfelelően kitöltve.
 7. részletes költségvetést.

Azon szervezetek esetében, amelyek már korábban is részesültek támogatásban, előző években a dokumentumaikat már beadták, nyilatkoznak arról, hogy azokban változás nem volt, a bírósági végzést és az alapszabályt ismételten már nem kötelező benyújtani.  A törvényszék által kiadott, 30 napnál nem régebbi, nyilvántartási igazolást azonban nem lehet mellőzni.

 

 1. Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója
 2. megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá
 3. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 4. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;
 5. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása és ezt legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig hitelt érdemlően bizonyítja;
 6. nem merülnek fel összeférhetetlenségi és kizáró okok a pályázónál vagy annak ügyvezető vagy képviseleti szervénél.
 7. Atámogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletben „Civil Alap” címen meghatározott 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2022. március 2. 16:00 óráig kell postai úton vagy személyesen lezárt borítékban a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságára (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.) benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil Alap 2022”.

 

 1. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

Formai hibák miatti hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázati anyag hiányos, azt vissza kell adni a leendő pályázónak, hogy határidőre a hiányosságok pótlása mellett ismételten benyújtsa azt. Formailag hiányos pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

 1. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

 

 1. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása: 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiss Ramóna gazdálkodási ügyintéző ad a +3620/320-2018-es telefonszámon, e-mailen (kiss.ramona@gyorujbarat.hu)  vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

 

 1. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

 A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 3.-8. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az Győrújbarát Község Önkormányzata (www.gyorujbarat.hu) honlapjáról illetve beszerezhetők az Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Pályázati felhívás letöltése >>>