Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Pályázati felhívás – Civil Alap 2019

Pályázati felhívás
„Civil Alap 2019”

Győrújbarát Község Önkormányzata 16/2019. (II. 12.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő alapítványok, egyesületek és egyházak részére (továbbiakban: civil szervezetek) vissza nem térítendő pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:
A pályázat címe: „Civil Alap 2019”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:
Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosultak meghatározása:
Pályázat benyújtására jogosult Győrújbarát közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező civil szervezet.

5. A pályázati adatlapon az alábbiakat kötelezően ki kell tölteni:
a) a támogatást kérő szervezet neve, székhelye
b) adószáma
c) bankszámlaszáma
d) képviselő adatai
e) az igényelt támogatás felhasználásának konkrét célja
f) az igényelt támogatás összege
g) a várható felhasználási idő
h) nyilatkozatok
i) az igénylő aláírása, dátum.

6. Az igényléshez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a non-profit szervezet bírósági bejegyzésről a végzést továbbá a 30 napnál nem régebbi törvényszéki nyilvántartási igazolást
b) alapszabályt
c) előző évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót
d) nemleges adótartozói nyilatkozatot és igazolást – vagy a NAV nemleges adótartozói bázisában történő feltüntetés igazolását, legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig
e) a pályázati adatlap mellékletét képező nyilatkozatok mindegyikét, megfelelően kitöltve.
f) részletes költségvetést.
Azon szervezetek esetében, amelyek már korábban is részesültek támogatásban, előző években a dokumentumaikat már beadták, nyilatkoznak arról, hogy azokban változás nem volt, a bírósági végzést és az alapszabályt ismételten már nem kötelező benyújtani. A törvényszék által kiadott, 30 napnál nem régebbi, nyilvántartási igazolást azonban nem lehet mellőzni.

7. Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója
a) megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá
b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;
d) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása és ezt legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig hitelt érdemlően bizonyítja;
e) nem merülnek fel összeférhetetlenségi és kizáró okok a pályázónál vagy annak ügyvezető vagy képviseleti szervénél.
8. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:
A pályázati forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletben „Civil Alap” címen meghatározott 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázatot 2019. március 6. 12:00 óráig kell postai úton vagy személyesen lezárt borítékban a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságára (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.) benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil Alap 2019”.

10. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:
Formai hibák miatti hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázati anyag hiányos, azt vissza kell adni a leendő pályázónak, hogy határidőre a hiányosságok pótlása mellett ismételten benyújtsa azt. Formailag hiányos pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

11. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

12. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást dr. Szalma-Milkovits Eszter aljegyző ad a +3620/423-7243-es telefonszámon, e-mailen (aljegyzo@gyorujbarat.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

13. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái:
A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 3.-8. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az Győrújbarát Község Önkormányzata (www.gyorujbarat.hu) honlapjáról illetve beszerezhetők az Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Csatolandó dokumentumok letölthetőek innen:>>> (doc fájlok zip tömörítve)