Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó – 2020.március 2. 15:00

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Tárgy: Győrújbarát Község Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása partnerségi egyeztetése

Győrújbarát Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ban előírtak szerint Győrújbarát Község Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 12/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítását partnerségi véleményezésre bocsátja.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2020. március 2. 15:00

Helyszín: Győrújbarát Község Önkormányzatai Hivatal, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2020. március 9-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

– Írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.) történő megküldésével,

– elektronikus levélben történő megküldéssel a muszaki@gyorujbarat.hu e-mail címre.

Győrújbarát, 2020.február 20.

Kóbor Attila sk.

polgármester

Rendelettervezet

Győrújbarát Község Képviselő-testületének

…../2020. (…..) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló

12/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetés lefolytatását követően a következőket rendeli el:

1.§ A 12/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31.§ (2) bekezdése helyére a következő lép:

„(2) A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.”

  1. § A Rendelet 33.§ (2) bekezdése helyére a következő lép:

„(2) A polgármester hatósági határozatát a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.”

  1. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Győrújbarát, 2020. ………

 

 

…………………………………………..              …………………………………………..

Kóbor Attila                                                     Harmath Hajnalka

polgármester                                                             jegyző

 

 

A kihirdetés napja: 2020 …………….

 

…………………………………………..

Harmath Hajnalka

jegyző