Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
TÁJÉKOZTATÁS HÁZASSÁGKÖTÉSI ELJÁRÁSRÓL
GYŐRÚJBARÁTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Telefon: +3696543651; Fax: +3696355044

E-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu; titkarsag@gyorujbarat.hu

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS HÁZASSÁGKÖTÉSI ELJÁRÁSRÓL

A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik napra tűzhető ki.

A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja.

A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:

személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány vagy magyar útlevél és lakcímigazolvány

születési anyakönyvi kivonat

családi állapot igazolás

elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,

özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

  1. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges.

Külföldi állampolgár házasulónak

igazolnia kell a személyazonosságát, állampolgárságát.(igazolvány, útlevél)

csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát, (egyes országok esetében diplomácia felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva), amit Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul által fordíttathat le.

tanúsítványt hiteles magyar fordításban (egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve Apostille hitelesítéssel ellátva.)

A tanúsítványt kiadja a külföldi házasuló államának illetékes hatósága.

A tanúsítvány tartalmáról az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.

lakbizonylat, ha a tanúsítvány azt nem tartalmazza (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) hiteles magyar fordításban

családi állapot igazolás (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva

elváltnál: jogerős bírósági ítélet OFFI fordításban,

özvegy családi állapotnál: halotti kivonat OFFI fordításban,

nőtlen és hajadon esetén: a tanúsítványnak tartalmaznia kell.

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről:

A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében írásban (formanyomtatványon) kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, amelyet a jegyző engedélyez.

A kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni kell az anyakönyvvezetőnek.

Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 15.000.-Ft-os díjat kell befizetni

Győrújbarát Község Önkormányzata számlájára: OTP Nyrt. 11737007-15366643)

Hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 35.000.- Ft díjat kell fizetni.

Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított házasságkötés díjmentes.

A házasságkötés elmaradása esetén az eseményt megelőző 3 napon belül bejelentik akkor a befizetett díj 15 napon belül vissza térítésre kerül.

(A díj tételek Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő- testületének 17/2017.(VII.12.) számú rendelete alapján kerültek megállapításra.)

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–        Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)

–        A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

–        A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)

–        A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

–        Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

–        A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

–        A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)

–        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

–        A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

 

Ügyintézés

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Cím     9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Telefon:    96/543-651

Email:   titkarsag@gyorujbarat.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő                08:00 – 12:00 és 13.00 – 17:00

Kedd                Nincs ügyfélfogadás

Szerda             08:00 – 12:00 és 13.00 – 15:00

Csütörtök        13.00  – 16:00

Péntek              08:00 – 12:00

  1. sz. Melléklet innen letölthető: >>>